شرايط اوليه متقاضي:
-شايستگي ، حسن شهرت و عدم سوء پيشينه كيفري
- دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم(براي آقايان)
- توانايي مالي جهت سرمايه گذاري
- نداشتن سابقه ورشكستگي
- متقاضيان فروشگاه مجاز مي بايست توانايي ارائه ضمانت نامه بانکي به ميزان اعلام شده از طرف شرکت را دارا باشند
شرايط اوليه فروشگاه معرفي شده:
1- حداقل مساحت فروشگاه 30 متر مربع ( بدون بالکن و زيرزمين) و دهنه فروشگاه نيز کمتر از 4 متر نباشد.
تبصره: در صورتيکه فروشگاه مجاز در مراکز بورس لوازم يدکي قرار داشته باشد مساحت فروشگاه نبايد کمتر از 12 متر مربع و دهنه آن کمتر از 5/2 متر باشد.
تبصره: در صورتيکه فروشگاه داراي مساحت استاندارد باشد و دهنه فروشگاه کمتر از 4 متر باشد بنا به نظر کارشناس و تصويب کميسيون اعطاي امتياز انجام گيرد.
2- متقاضي بايد داراي پروانه کسب و حداقل سه سال سابقه کار فروش لوازم يدکي خودروهاي سنگين و نيمه سنگين و تأييديه اتحاديه صنف لوازم يدکي باشد.
3- متقاضي بايد از انبار و امکانات مناسب براي نگهداري مطلوب قطعات حداقل به مساحت 15 متر مربع برخوردار باشد.
4- هر فروشگاه بايد حداقل با نمايندگي هاي مجاز شرکت 2000 متر فاصله داشته باشد.فاصله بين فروشگاه تا نمايندگي بر اساس مسير ماشين رو و خيابانهاي اصلي محاسبه مي گردد.
تبصره:در صورت قرار گرفتن فروشگاه معرفي شده در فاصله کمتر از 2000 متري با نمايندگي هاي مجاز که هر دو در مناطق بورس لوازم يدکي واقع شده اند اعطاء امتياز فروشگاه با تشخيص کميسيون بلامانع مي باشد.
تبصره: اعطاي امتياز به فروشگاههايي که فاصله آنها با نمايندگي مجاز کمتر از 2000 متر باشد و در مناطق خارج از بورس لوازم يدکي واقع شده باشند با اخذ رضايت نامه از نمايندگي مجاز و تشخيص کميسيون بلامانع مي باشد.
5- فروشگاه معرفي شده بايد در فاصله بيشتر از 1000 متري با فروشگاه مجاز شرکت گواه قرار داشته باشد به استثناء مراکز بورس.
در صورت اعطاي امتياز، صاحب امتياز و يا نمايندگان معرفي شده از طرف وي به شرکت بايستي تمام ضوابط و استانداردهاي شرکت را در فروشگاه خود اجرا نموده و کليه هزينه هاي مربوط به آن و هزينه نصب تابلوي استاندارد شرکت را تقبل نمايد
مدارك مورد نياز ( اشخاص حقيقي)
1- تکميل و ارائه فرم تقاضاي فروشگاه مجاز ( فرم مخصوص شركت گواه)
2- كپي برابر اصل پروانه كسب با شرايط ذيل:
1/2- تاريخ آن معتبر باشد.
2/2 – با فروش لوازم يدكي خودروهاي سنگين ونيمه سنگين مرتبط باشد.
3/2 – آدرس مندرج در پروانه كسب با آدرس فروشگاه معرفي شده مغايرت نداشته باشد.
توضيح : در صورتيکه پروانه کسب کمتر از سه سال پيش صادر شده باشد اتحاديه فروشندگان لوازم يدکي ( مرجع صادر کننده پروانه کسب ) مي بايست حداقل سه سال سابقه کار متقاضي را بصورت کتبي تائيد نمايد
3- كپي برابر اصل آخرين مدرك تحصيلي
4- كپي شناسنامه ، کارت پايان خدمت وکارت ملي
5- شش قطعه عكس پرسنلي 4×3 از متقاضي
6- کپي برابر اصل اسناد مالکيت يا اجاره نامه ثبتي (محضري ) 5ساله فروشگاه معرفي شده
7- سه قطعه عکس 18×13:
1/7- يک قطعه عکس از فروشگاه به نحوي که نماي خارجي فروشگاه به طور کامل مشخص باشد.
2/7-يک قطعه عکس از نماي خارج فروشگاه به نحوي که فروشگاه مورد نظر و حداقل دو فروشگاه از طرفين مشخص باشد.
3/7- يک قطعه از نماي داخل فروشگاه به نحوي که داخل فروشگاه به طور کامل مشخص باشد.
8-درخواست کتبي متقاضي
9-واريزمبلغ (25،000،000)ريال به حساب شركت گواه جهت بازديد و كارشناسي و تشكيل پرونده و ارسال فيش واريزي
10-كروكي محل فروشگاه .
11-عدم سوء پيشينه از مراجع قانوني
مدارك مورد نياز (اشخاص حقوقي)
1- تکميل و ارائه فرم تقاضاي فروشگاه مجاز ( فرم مخصوص شركت گواه)
2- مدارک شرکت شامل:
1/2-کپي برابر اصل اساسنامه ( فروش لوازم يدکي و دريافت نمايندگي در موضوع فعاليت شرکت اشاره شده باشد).
2/2-کپي برابر اصل آگهي تأسيس( در روزنامه رسمي)
3/2-کپي برابر اصل آگهي آخرين تغييرات(در روزنامه رسمي)
توجه: نشاني محل معرفي شده در مدارک نبايد با نشاني واقعي فروشگاه شرکت مغايرت داشته باشد.
3- کپي شناسنامه تمامي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل.
4- کپي کارت پايان خدمت مديرعامل.
5- کپي برابر اصل آخرين مدرک تحصيلي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل.
6- کپي برابر اصل اسناد مالکيت يا اجاره نامه ثبتي (محضري ) 5ساله فروشگاه معرفي شده
7- شش قطعه عکس پرسنلي 4×3 از مديرعامل و دو قطعه عکس پرسنلي 4×3 از هر يک از اعضاي هيئن مديره
7- سه قطعه عکس 18×13:
1/7- يک قطعه عکس از فروشگاه به نحوي که نماي خارجي فروشگاه به طور کامل مشخص باشد.
2/7-يک قطعه عکس از نماي خارج فروشگاه به نحوي که فروشگاه مورد نظر و حداقل دو فروشگاه از طرفين مشخص باشد.
3/7- يک قطعه از نماي داخل فروشگاه به نحوي که داخل فروشگاه به طور کامل مشخص باشد.
8-کروکي محل فروشگاه
9-واريزمبلغ (25،000،000)ريال به حساب شركت گواه جهت بازديد و كارشناسي و تشكيل پرونده و ارسال فيش واريزي

حقيقي حقوقي